Opdrachtgevers:

Vragen en antwoorden over ‘Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond’

Vragen en antwoorden over ‘Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond’

vrijdag 2 augustus 2019

Vragen en antwoorden over ‘Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond’

Sinds afgelopen week ontvangt de VHG Ondernemershelpdesk vragen van leden over het afvoeren en transporteren van grond nu sinds 8 juli jongstleden het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond van kracht is. Zo hebben enkele leden van erkende afvalverwerkers en/of grondbanken het bericht ontvangen dat zij alleen nog partijen grond en baggerspecie accepteren als daarbij kwaliteitsgegevens worden aangeleverd. Dat betekent dat alle partijen grond die vrijkomen uit werken en afgevoerd worden naar deze verwerkers eerst geanalyseerd moeten worden.

In dit artikel leest u meer over de achtergrond en de inhoud van het tijdelijk handelingskader en wat u op dit onderwerp van VHG kunt verwachten. Ook vindt u enkele links naar websites met meer achtergrondinformatie en antwoorden op allerlei vragen.

Wat is PFAS?
PFAS is een stofgroep die bestaat uit meer dan 6000 stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen). Het zijn door de mens gemaakte, niet-afbreekbare fluorhoudende stoffen. PFAS worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Wereldwijd liggen deze stoffen momenteel onder een vergrootglas. In Nederland gaat het vooral over de stoffen PFOS, PFOA en GenX. Het zijn zogenoemde (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze mobiel en nauwelijks tot niet afbreekbaar zijn.

PFAS in de bodem
Door het verspreide gebruik van PFAS worden deze stoffen op veel plekken in Nederland en Europa in de bodem aangetroffen. Dus niet alleen bij de bronnen. In overleg en samenwerking met decentrale overheden en RIVM wil de staatssecretaris inventariseren waar PFAS wordt aangetroffen in Nederland, hoeveel dat is en of daar risico’s aan verbonden zijn.

Waarom een tijdelijk handelingskader?
Doordat beleid ontbrak voor hergebruik van PFAS-houdende grond is de uitvoering van diverse projecten in de afgelopen maanden gestaakt of uitgesteld. Dit vooral om nieuwe gevallen van bodemverontreiniging  te voorkomen.

Om een einde aan deze situatie te maken en een verder stijging van stagnatiekosten te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ondanks een gedecentraliseerd bodembeleid, de regie genomen in de aanpak van ZZS. In overleg met het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) is een tijdelijk handelingskader opgesteld waarin toepassingsnormen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie zijn vastgelegd.

Wat staat er in het tijdelijk handelingskader?
Het handelingskader bevat voorlopige toepassingsnormen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. PFAS geldt nu niet langer als niet-genormeerde stof. Dit betekent dat bij het toepassen van grond en baggerspecie de toepassingsnormen voor PFAS moeten worden gehanteerd. Voor veel projecten houdt dit in dat per direct PFAS-metingen moeten worden meegenomen.

Het handelingskader PFAS beschrijft ook mogelijkheden voor het opslaan, reinigen en storten van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Omdat verschillende grondbanken en erkende verwerkers van grond en baggerspecie vooralsnog geen PFAS-houdende grond kunnen innemen op basis van beschikbare vergunningen, heeft het Rijk deze inrichtingen en betrokken (lokale) overheden verzocht de betreffende vergunningen daarop aan te passen.

Het volledige tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond dat de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 8 juli jongstleden naar de Tweede Kamer heeft verzonden, vindt u hier.

Wat betekent het handelingskader voor de bedrijven in de groene sector?
Alle partijen grond – ook kleine – moeten worden geanalyseerd op PFAS voordat deze grond elders wordt hergebruikt of afgevoerd naar een erkende verwerker of grondbank.

- Zonder analyserapport nemen meerdere erkende afvalverwerkers en grondbanken geen grond en baggerspecie in of zij kunnen dat niet doen omdat hun vergunning dat niet toelaat.
- Bedrijven dienen rekening te houden met de benodigde tijd voor het analyseren van grond en baggerspecie. Uit signalen in de markt blijkt dat vanwege de toename van het aantal uit te voeren analyse de doorlooptijd van dergelijke analyses varieert van 6 tot 8 weken.
- Bedrijven dienen rekening te houden met hogere stortkosten door andere uitgangspunten.
- Bedrijven dienen rekening tot houden met hogere kosten voor bodemonderzoek.

Wat te doen?
- Informeer uw opdrachtgever over het feit dat het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond van kracht is en dat dit mogelijk gevolgen heeft het uitvoeren van werkzaamheden, de planning en mogelijke bijkomende (onderzoeks)kosten.

- Ga in overleg met het bevoegd gezag van de locatie waar u de grond gaat toepassen met de vraag hoe zij omgaan met het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en maak afspraken over meldingen en onderzoeksplicht.

Wat doet Branchevereniging VHG?
Branchevereniging VHG zal de ontwikkelingen om in 2020 te komen tot een definitief handelingskader in afstemming met andere belanghebbenden in de keten nauwlettend volgen. Ook zal VHG zich inspannen om antwoorden te krijgen op vragen vanuit het werkveld die met behulp van het tijdelijke handelingskader vooralsnog niet (volledig) beantwoord kunnen worden.

Meer informatie en/of melden van knelpunten
Als u vragen heeft of knelpunten ervaart bij het naleven van het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond vernemen de adviseurs van de VHG Ondernemershelpdesk dat graag. Zij zijn bereikbaar via telefoon (030) 659 55 50 of ondernemershelpdesk@vhg.org.
Uw feedback helpt ons om u zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een overzicht van veel gestelde vragen inclusief antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie -PFAS.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten