VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

40ef53c6-efd9-48c5-a4c7-aa1365063aba

Ruimtelijke ordening

Kennis van ruimtelijke ordening is onmisbaar voor hoveniers en groenvoorzieners. Daarbij gaat het om kennis voor het uitoefenen van uw vak. Of om kennis waarmee u uw klanten adviseert. Maar het kan ook gaan om de vestiging, uitbreiding of verplaatsing van uw eigen bedrijf. Ook kunnen bestemmingswijzigingen, of veranderingen in de aard van uw bedrijfsactiviteiten gevolgen hebben.

Wetgeving Ruimtelijke ordening en Bouwen

• Omgevingsve​rgunning
• Wet ruimtelijke orde​ning
• Omgevingsvergunning b​ouwen
• Invoeringswet Omg​evingswet

Omgevingsvergunning
In de omgevingsvergunning zijn zo’n 25 afzonderlijke vergunningen samengevoegd waaronder de milieu-, bouw- en sloopvergunning. Uitgangspunt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is dat de aanvrager, als hij dat wil, met één vergunningaanvraag kan volstaan. De aanvrager bepaalt of hij deze digitaal of op papier indient. Wanneer u gaat bouwen, verbouwen, uitbreiden etc. dan krijgt u hiermee te maken. Het is verstandig om dan eerst contact met VHG Ondernemershelpdesk op te nemen over de manier van aanvragen en de benodigde informatie.

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:
• de milieuvergunning;
• de bouwvergunning;
• de sloopvergunning;
• de aanlegvergunning;
• de inrit-/uitritvergunning;
• de kapvergunning;
• vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.

Wet ruimtelijke ordening
Voor ondernemers is de regelgeving rondom bestemmingsplannen het belangrijkste onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen regelen voor elke vierkante meter in Nederland wat er mag worden gedaan en onder welke voorwaarden.

Voor een hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf is zo’n bestemmingsplan dus erg belangrijk want het regelt of het bedrijf mag doen wat het wil doen. Voor de eigen bedrijfslocatie moet de ondernemer zorgdragen dat de bestemming klopt met de (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Voor werkzaamheden op locatie is het van belang dat opgenomen waarden in het bestemmingsplan niet worden geschaad. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat in gebieden met hoge archeologische of landschappelijke waarden een vergunning vereist is voor de uitvoering van (graaf)werkzaamheden.

Omdat een bestemmingsplan ook regelt of, en zo ja hoeveel, er mag worden gebouwd op de locatie is het bestemmingsplan van groot belang voor ondernemers. Daarom enkele aandachtspunten:

1. Zorg dat u weet welk bestemmingsplan op uw bedrijfslocatie van toepassing is. Dit is te raadplegen op de website Ruimtelijke Plannen. Zie bijlage 1 voor een praktische handleiding om hier snel inzicht in te krijgen.

2. Vergelijk die situatie met de werkelijke of gewenste situatie. Maak een plan van aanpak als er verschil is tussen beide situaties en raadpleeg de Ondernemershelpdesk van VHG.

3. Onderzoek wanneer het bestemmingsplan herzien gaat worden en dien op tijd een verzoekschrift bij de gemeente in om uw plannen op te nemen in het bestemmingsplan. Omdat er nog tal van andere instrumenten zijn om voor uw bedrijfsbelangen op te komen adviseren wij u contact op te nemen met VHG Ondernemershelpdesk om een goed plan van aanpak op te stellen.

4. Als het te lang duurt voordat de gemeente het bestemmingsplan gaat aanpassen (meer dan 2 jaar), schakel dan een adviseur in om een zelfstandige procedure te starten om uw plannen te verwezenlijken.

5. Houd altijd in de gaten of het bestemmingsplan dat op uw bedrijf en de directe omgeving van toepassing is gaat veranderen. U kunt hiervan automatisch bericht ontvangen door uw adreslocatie in te voeren op de website van de Overheid. Zie bijlage 2 voor een praktische handleiding om dit in te stellen.

Omgevingsvergunning bouwen
Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van kleine bouwwerken op de achterzijde van een perceel.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is onder andere vastgelegd in welke situaties voor ‘bijbehorende bouwwerken’ geen omgevingsvergunning is vereist. Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Belangrijk is waar u op het erf wilt bouwen. Vergunning vrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zij-erf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Verder is van belang in welke mate uw perceel al bebouwd is. In de meest gunstige situatie kunt u maximaal 150 m2 vergunningsvrije bouwwerken plaatsen. 

Met de vergunning check op het Omgevingsloket online kunt u nagaan of uw een omgevingsvergunning nodig heeft voor het onderdeel bouwen. Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid zelf, zodat u er van uit mag gaan dat de daar aangetroffen informatie altijd up to date is.

Actualiteit
Op dit moment wordt er door de overheid hard gewerkt aan de herziening van de Omgevingswet. Via VHG zult u worden geïnformeerd zodra duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van de herziening voor u als ondernemer.

Invoeringswet Omgevingswet
Hiernaast treft u informatie aan over

• E-book Invoeringswet in vogelvlucht
• Invoeringswet schematisch
• Opsplitsing vergunning voor bouwen
• Omgevingswet: Overgangsrecht
• Omzetting Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
• Schaderegeling
• Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Knip voor bouwactiviteiten

Twijfel
Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw gemeente of als u liever eerst informeel overleg heeft met VHG Ondernemershelpdesk. De gemeente is het aangewezen adres voor nadere informatie over bouwen en verbouwen. Bovendien kunt u te maken krijgen met andere onderdelen van een omgevingsvergunning, zoals bijvoorbeeld voor slopen of kappen. Ook hier kan de gemeente u meer over vertellen.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief