Opdrachtgevers:

Aanbesteden

Aanbesteden

Naar schatting wordt een derde van de omzet in de groene sector bij overheden behaald en via aanbestedingen vergeven. Branchevereniging VHG spant zich in om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. VHG heeft gelobbyd om de aanbestedingsregels te verbeteren. Gelijke toegang voor het MKB, het tegengaan van onnodige clusteren en meer uniformiteit waren de speerpunten in deze lobby, hetgeen heeft geresulteerd in MKB vriendelijke bepalingen in de Aanbestedingswet 2012.

Zo is het aanbestedende diensten onder de aanbestedingswet 2012 in beginsel niet meer toegestaan om een omzeteis te hanteren. Indien een aanbestedende dienst toch een omzeteis wil stellen, dient de aanbestedende dienst dit met zwaarwegende argumenten in de aanbestedingsstukken te onderbouwen. Dit maakt dat opdrachten toegankelijker worden voor het MKB. Tevens is het onder de Aanbestedingswet 2012 niet meer toegestaan om opdrachten (onnodig) te clusteren (samen te voegen).

Het verplicht toepassen door aanbestedende diensten van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW), voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe, zorgt daarnaast voor meer uniforme regelgeving. Andere belangrijke wijzigingen die het gevolg zijn van de Aanbestedingswet 2012, zijn:

• Verplicht toepassen van de Gids Proportionaliteit.
• Laagdrempelige klachtprocedure; klachtenregeling aanbestedende diensten (intern) en
  Commissie van Aanbestedingsexperts (extern).
• Publicaties van aanbestedingen verplicht op TenderNed.
• Infoblad klachtencommissie aanbesteding .

Sinds 1 juli 2016 is de herziene aanbestedingswet 2012 van kracht. Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012 is.

• Verplicht toepassen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
• EMVI is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: (i) beste prijs kwaliteitverhouding, (ii)
  levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en (iii) laagste prijs.
• Uitgangspunt is toepassing van het gunningscriterium beste prijs kwaliteitsverhouding.
  Toepassing van het gunningscriterium levenscycluskosten en laagste prijs dienen in de
  aanbestedingsstukken gemotiveerd te worden.
• Er is 1 licht regime voor concessies voor werken en diensten.
• Opdrachten boven de Europese drempelwaarden dienen vanaf 1 juli 2017 verplicht
  geheel digitaal te verlopen.
• Bij niet wezenlijke wijzigingen is het niet noodzakelijk om de aanbestedingsprocedure
  opnieuw te doorlopen. De niet wezenlijke wijziging dient wel gepubliceerd te worden op
  Tenderned.

Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken
Branchevereniging VHG heeft een communicatieschema laten ontwikkelen om beter in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering bij beeldbestekken. CROW neemt dit schema op in de Handleiding Beeldkwaliteit die in 2019 verschijnt.

Lid van VHG? U kunt kosteloos gebruik maken van ACA GWG bij vragen over lopende aanbestedingen (precontractuele vragen).

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten