Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming

Er zijn gebieden aangewezen met een status als ‘beschermd natuurgebied’, Natura 2000 genaamd. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In deze gebieden komt belangrijke flora en fauna voor gezien vanuit een Europees perspectief. Het zijn gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Zie ook de website van Rijksoverheid-Natura2000 en de gebiedendatabase.

Beheerplan en vergunning
Voor deze beschermde gebieden gelden specifieke instandhoudingsdoelstellingen, vastgelegd in een beheerplan. In principe zijn alle activiteiten verboden die de doelstellingen in de weg staan of in gevaar brengen. Voor activiteiten die strijdig zijn met de doelstellingen dient een vergunning te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag is meestal de provincie en soms het Rijk.

Natuurnetwerk Nederland
Naast de natuurwetgeving maakt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook natuurbeleid om nationale doelstellingen op het gebied van onder andere biodiversiteit vorm te geven. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur (EHS)) is daar een voorbeeld van. Het gaat om een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisatie van dit natuurnetwerk en verlenen vaak ook subsdie om dit te stimuleren.

Dit Natuurnetwerk kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het kent bescherming via het ruimtelijke ordeningsspoor en niet direct via de Wet natuurbescherming. De Natura 2000-gebieden overlappen nagenoeg geheel met Natuurnetwerk. Voor gebieden die niet samenvallen met de Natura 2000- gebieden geldt alleen de soortbescherming en de verplichting om soorten in stand te houden.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten