Opdrachtgevers:

Instrumenten

Instrumenten Wet natuurbescherming - soortbescherming

De wet kent de volgende instrumenten om vrijgesteld te worden van de verboden uit de wet voor het onderdeel soortbescherming:

- ontheffing;
- vrijstelling;
- vrijstelling op basis van gedragscode.

Ontheffing
Een ontheffing hoeft alleen te worden aangevraagd indien één of meerdere verboden uit de wet door de voorgenomen activiteiten worden overtreden en er dus daadwerkelijk sprake is van schade of nadelige invloed op de aanwezige soorten.

Uit een ontheffingsaanvraag moet duidelijk blijken om welke soorten, activiteiten en belangen het gaat, wat het effect op de soorten is en welke maatregelen genomen zullen worden om schade te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Dit vraagt om een deskundige ecologische onderbouwing. Een ontheffing geldt in principe voor 1 project en eenmalige werkzaamheden.

Vrijstelling
De provincies kunnen soorten aanwijzen die worden vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Hier geldt alleen de algemene zorgplicht. Elke provincie heeft hiervoor een afzonderlijk besluit voor genomen en deze worden regelmatig aangepast.

Gedragscode
Met een door de provincie en/of minister goedgekeurde gedragscode is voor de in de gedragscode beschreven activiteiten een vrijstelling voor een periode van 5 jaar mogelijk. Vooral voor regelmatig terugkerende werkzaamheden in terreinen waar beschermde soorten voorkomen zorgt het inzetten van een gedragscode ervoor dat er niet telkens opnieuw ontheffingen moeten worden aangevraagd.

Branchevereniging VHG en Stadswerk hebben gezamenlijk de ‘Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ en de ‘Gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting’ opgesteld. Deze gedragscodes bevatten richtlijnen over hoe om te gaan met inheemse flora en fauna en bevatten een algemene stappenplan. Ieder gebruiker van de gedragscode maakt met een ‘Plan van aanpak flora- en fauna’ de verbinding met zijn eigen werkzaamheden.

Er zijn ook andere gedragscodes zoals voor bos- en natuurbeheer en voor het onderhoud van watergangen. Vaak schrijft een opdrachtgever voor welke gedragscode van toepassing is. Als groenvoorzieningsbedrijf kun je wanneer er geen gedragscode wordt voorgeschreven ook zelf aangeven volgens welke gedragscode je gaat werken. Legt dit in het contract of overeenkomst met je klant ook vast en handel ernaar.

De VHG/Stadswerk gedragscode voor bestendig beheer is in 2014 herzien en goedgekeurd. Deze geldt tot 29 oktober 2019.

De VHG/Stadswerk gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt nog tot 31 december 2016. Er wordt momenteel gewerkt aan een herziening. Tot de herziening is goedgekeurd blijft de oude gedragscode inzetbaar, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de nieuwe soortenlijsten.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten