Instrumenten

Instrumenten Wet natuurbescherming - soortbescherming

De wet kent de volgende instrumenten om vrijgesteld te worden van de verboden uit de wet voor het onderdeel soortbescherming:

- ontheffing;
- vrijstelling;
- vrijstelling op basis van gedragscode.

Ontheffing
Een ontheffing dient te worden aangevraagd indien één of meerdere verboden uit de wet door de voorgenomen activiteiten worden overtreden en er dus daadwerkelijk sprake is van schade of nadelige invloed op de aanwezige soorten.

Uit een ontheffingsaanvraag moet duidelijk blijken om welke soorten, activiteiten en belangen het gaat, wat het effect op de soorten is en welke maatregelen genomen zullen worden om schade te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Dit vraagt om een deskundige ecologische onderbouwing. Een ontheffing geldt in principe voor 1 project of de betreffende eenmalige werkzaamheden. De ontheffing zal enkel worden verleend als deze voldoet aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt. De voorwaarden zijn per ontheffing verschillend.

Vrijstelling
De provincies kunnen soorten aanwijzen die worden vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Elke provincie heeft hiervoor een afzonderlijk besluit voor genomen en deze worden regelmatig aangepast. Ten aanzien van die vrijgestelde soorten geldt alleen de algemene zorgplicht van de aannemer.

Gedragscode
Met een door de provincie en/of minister goedgekeurde gedragscode is voor de in de gedragscode beschreven activiteiten een vrijstelling voor een periode van 5 jaar mogelijk. Vooral voor regelmatig terugkerende werkzaamheden in terreinen waar beschermde soorten voorkomen zorgt het inzetten van een gedragscode ervoor dat er niet telkens opnieuw ontheffingen moeten worden aangevraagd.

Branchevereniging VHG en Stadswerk hebben gezamenlijk de ‘Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ en de ‘Gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting’ opgesteld. Deze gedragscodes bevatten richtlijnen over hoe om te gaan met inheemse flora en fauna en bevatten een algemene stappenplan. Ieder gebruiker van de gedragscode dient met een ‘Plan van aanpak flora- en fauna’ de verbinding met zijn eigen werkzaamheden te maken.

Er zijn ook andere gedragscodes zoals voor bos- en natuurbeheer en voor het onderhoud van watergangen. Vaak schrijft een opdrachtgever voor welke gedragscode van toepassing is. Als groenvoorzieningsbedrijf kun je wanneer er geen gedragscode wordt voorgeschreven ook zelf aangeven volgens welke gedragscode je wilt gaan werken. Het verdient de aanbeveling om dit in het contract of overeenkomst met de opdrachtgever vast te leggen. Vervolgens is het zaak om naar deze gedragscode te handelen.

De VHG/Stadswerk gedragscode voor bestendig beheer is in 2014 herzien en goedgekeurd.

De VHG/Stadswerk gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen is nog altijd geldig. Er wordt momenteel gewerkt aan een herziening. Tot de herziening is goedgekeurd blijft de oude gedragscode inzetbaar, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de nieuwe soortenlijsten.

De twee Gedragscode Bestendig Beheer én Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zullen bij de herziening medio 2020 worden geïntegreerd in één gedragscode.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten