Opdrachtgevers:

Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet

Beschermde gebieden
Beheerplan en vergunning
Natuurnetwerk Nederland

De Natuurbeschermingswet geldt alleen in gebieden met een status als ‘beschermd natuurgebied’. Dit zijn Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands.

Beschermde gebieden
Natura-2000 gebieden (160 stuks) die een Europees netwerk van natuurgebieden
  vormen waarin belangrijke flora en fauna voorkomt, gezien vanuit een Europees
  perspectief. Het zijn gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de
  Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese
  biodiversiteit te waarborgen. Zie ook Rijksoverheid-Natura2000 en de
  gebiedendatabase.
Beschermde Natuurmonumenten (189 stuks). Beschermde Natuurmonumenten zijn
  onder andere de voormalige Staatsnatuurmonumenten. Het betreft vooral kleinere
  natuurterreinen met meestal (zeer) zeldzame planten- en dierensoorten.
Wetlands (44 stuks). Onder wetlands worden waterrijke gebieden verstaan, bijvoorbeeld
  moerassen of veengebieden. Deze natuurgebieden hebben belangrijke functies, onder
  andere voor trekvogels, vissen en andere waterdieren.

Beheerplan en vergunning
Voor deze beschermde gebieden gelden specifieke instandhoudingsdoelstellingen, meestal vastgelegd in een beheerplan. In principe zijn alle activiteiten verboden die de doelstellingen in de weg staan of in gevaar brengen. Voor activiteiten die strijdig zijn met de doelstellingen dient een vergunning te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag is meestal de provincie en soms het Rijk.

Natuurnetwerk Nederland
Naast de natuurwetgeving maakt het Ministerie van Economische Zaken ook natuurbeleid om nationale doelstellingen op het gebied van onder andere biodiversiteit vorm te geven. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur (EHS)) is daar een voorbeeld van. Het gaat om een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen.

Dit Natuurnetwerk kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het kent bescherming via het ruimtelijke ordeningsspoor en niet direct via de Natuurbeschermingswet. De Natura 2000-gebieden overlappen nagenoeg geheel met Natuurnetwerk. Voor gebieden die niet samenvallen met de Natura 2000- gebieden geldt alleen de Flora- en faunawet en de verplichting om soorten in stand te houden.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten