Opdrachtgevers:

Nieuwe Wet Natuurbescherming

- - Deze pagina is onder constructie - -

 

Nieuwe Wet Natuurbescherming

De wetgeving op het gebied van natuur is per 1 januari 2017 vervangen door een nieuwe wet: de Wet Natuurbescherming. Hierin zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet ondergebracht.

Klik hier voor een korte introductiefilm over de nieuwe Wet Natuurbescherming (de film is te downloaden in verschillende uitvoeringen).

De wet is per 1 januari 2017 in werking treden. De nieuwe wet dekt dan alle aspecten van de natuurbescherming (gebieden en soorten), de algemene zorgplicht, de vergunningverlening, de jacht, het bosbeheer en de handel in en het bezit van bedreigde dieren en planten (voorheen CITES).

Mede doordat de nieuwe wet gebaseerd blijft op de Europese regelgeving (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) kan op hoofdlijnen worden gesteld dat de basis vergelijkbaar blijft met de huidige wetgeving.

De belangrijkste verschillen op het gebied van soortbescherming zijn:
- De provincies krijgen meer verantwoordelijkheden. Zij worden het bevoegd gezag voor
  vrijwel alle ontheffingen, vergunningen, meldingen, handhaving en uitvoering van het
  beleid. Mogelijk zal er daardoor per provincie verschillend met soortbescherming worden
  omgegaan.
- De verbodsbepalingen voor soortbescherming blijven vrijwel onveranderd. Bij verstoren is
  daarbij de term opzettelijk verstoren toegevoegd. Wanneer iemand zich er bewust van
  zou moeten zijn dat zijn handelen tot overtreding van de wet leidt is er sprake van een
  overtreding.
- De soortenlijsten (tabel 1, 2 en 3 uit de Flora- en faunawet ) zijn sterk gewijzigd. Met
  name een groot deel van de thans beschermde planten uit tabel lijken nu niet meer
  beschermd te worden. Ernstig bedreigde en bedreigde dagvlinders en libellen zijn
  toegevoegd. De provincies kunnen hier zelf soorten met provinciale vrijstellingen aan
  toevoegen.
- Bij broedvogels is verstoring van nesten alleen nog verboden indien de gunstige staat
  van instandhouding in het geding is (er is sprake van een wezenlijke invloed op de
  populatie). Voor vernielen of wegnemen van nesten geldt nog steeds dat dit niet mag als
  het nest in gebruik is.
- Het inzetbereik van gedragscodes is vergroot. Ook voor de zwaar beschermde soorten
  (tabel 3 Flora- en faunawet) kan nu een gedragscode worden ingezet. De goedkeuring
  van gedragscodes blijft bij de Rijksoverheid liggen.

De Wet Natuurbescherming is een raamwet waarbij op basis van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) nadere invulling wordt gegeven aan de kaders van de wet. Deze worden momenteel opgesteld waardoor de volledige reikwijdte en inzet van de wet nu nog niet kan worden gegeven. De meeste recente wetteksten zijn te vinden op de website van de overheid en daar vandaan ook als pdf te downloaden.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten