- De oplevering
- Burgerlijk Wetboek
- Keuren en aanvaarden
- Ontbinding door rechter
- Gelegenheid tot herstel

De oplevering

Het lijkt zo eenvoudig. U brengt een offerte uit. Die wordt geaccepteerd. U gaat aan het de klus beginnen en zodra de klus is geklaard stuurt u de factuur voor de laatste termijn aan de opdrachtgever. In de dagelijkse praktijk blijkt bij geschillen dat de oplevering niet overeenkomstig de (juridische) regels uitgevoerd is.
Het komt ook nog al eens voor, dat de eerste vraag die een rechter of een geschillencommissie tijdens de mondelinge behandeling van een geschil stelt, als volgt luidt: "Is er al opgeleverd?" De oplevering is kennelijk niet alleen feitelijk en commercieel van belang, maar ook juridisch. Onder oplevering wordt verstaan de levering of overdracht van een voltooid werk. In juridische zin is de oplevering het moment waarop het risico (weer) overgaat van u als opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

Burgerlijk Wetboek

In het verleden was de oplevering nog niet wettelijk geregeld. Dit is nu geregeld In Boek 7  van het Burgerlijk Wetboek. De basis vormt  artikel 758. Daarin staat, dat het werk als opgeleverd wordt beschouwd nadat de oplevering is aanvaard. Voor het aanvaarden door de opdrachtgever is nodig, dat de aannemer te kennen heeft geven, dat het werk klaar is om te  worden opgeleverd. Na die verplichte mededeling door de opdrachtnemer kan de opdrachtgever drie dingen doen. Hij kan het werk zonder meer aanvaarden. Hij kan de oplevering onder voorbehoud aanvaarden of hij kan de oplevering weigeren.

Keuren en aanvaarden

Het is de taak van de opdrachtgever om het werk binnen een redelijke termijn te keuren. Daarbij dient de opdrachtgever te onderzoeken of het werk is verricht zoals partijen dat met elkaar hebben afgesproken. Wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan is afhankelijk type klus. Zodra de opdrachtgever de oplevering heeft aanvaard is het werk voor zijn risico. Heeft de opdrachtgever nagelaten de klus binnen een redelijke termijn te keuren, dan wordt hij geacht de klus stilzwijgend te hebben aanvaard. De aanvaarding van de oplevering betekent, dat de opdrachtgever verplicht is de volledige prijs te voldoen, ook al is het werk na de oplevering tenietgegaan of achteruitgegaan. Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Ontbinding door rechter

In een ander artikel, artikel 756, is een regeling opgenomen, waarin de rechter de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtgever kan ontbinden, wanneer vóór de oplevering duidelijk wordt, dat de klus niet of niet behoorlijk zal worden opgeleverd. In dat geval mag de rechter vaststellen wat de gevolgen zijn van die voortijdige ontbinding van de overeenkomst, dus wie de schade daarvan moet betalen.

Gelegenheid tot herstel

Wanneer er  na de oplevering alsnog gebreken in het werk aan het licht komen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, dus de onzichtbare gebreken, dan moet de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de gebreken te herstellen of weg te nemen. Dat is vastgelegd in artikel 759. Wordt dat echter onevenredig duur, dan moet de opdrachtgever genoegen nemen met een schadevergoeding.

Voor het vastleggen van de gemaakte afspraken tijdens de oplevering heeft de Ondernemershelpdesk enkele documenten ontwikkeld, welke via onderstaande links te downloaden zijn.
- Standaard opleveringsdocument
- Standaard nazorgadvies

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten