Opdrachtgevers:

Boomspecialisten

VHG Platform Boomspecialisten

VHG Platform Boomspecialisten is een ontmoetingsplatform van en voor boomspecialisten die lid zijn van Branchevereniging VHG. Een platformbegeleidingsgroep organiseert vakinhoudelijke kennisbijeenkomsten en initieert en begeleidt de uitvoering van boomspecialisten gerelateerde projecten.

 

 

 


 

De platformbegeleidingsgroep wordt op dit moment gevormd door Olivier Copijn (Van der Tol), Bas Poutsma (B-vier), Pieter Jan de Winter (Nationale Bomenbank), Remco Valck (TFI), Gijsbert Jan van Voorthuizen (Voorthuizen Boomverzorging), Rob Gulmans (Quercus Boomexperts), Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg) en Harold Schoenmakers (Anders Boomtechnische Advies).

Heeft u vragen, suggesties of wilt u actief deel nemen in de paltformbegeleidingsgroep, dan kunt u contact opnemen met Marc Custers (m.custers@vhg.org).

Kennisbijeenkomsten Boomspecialisten


1. Netwerkbijeenkomsten
    Twee keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom een actueel
    thema. Hierbij zijn leden, boombeheerders van gemeenten, boomtaxateurs en andere
    geïnteresseerden welkom. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op donderdag
    15 oktober 2020 met onder andere een presentatie over het klimaatarboretum TU-Delft.
    Definitief programma volgt later.

2. Kennisbijeenkomsten Eureopean Tree Technicians
    VHG Platform Boomspecialisten biedt voor ETT’ers een platform om kennis te delen,
    nieuwe kennis met elkaar te ontwikkelen en de mogelijkheid om de beroepsgroep meer
    zichtbaar te maken voor potentiele opdrachtgevers. Voor dit laatste is het Register ETT
    opgezet. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9 juli, een webinar met het thema
    hoe bepaal je de conditie van een boom? U kunt zich hier aanmelden!
 
3. Nederlandse Boominfodag
    Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk organiseren jaarlijks de Nederlandse
    Boominfodag, hét congres over bomen en groene infrastructuur waar wetenschappelijke
    en praktische kennis samenkomen. Het congres vindt gelijktijdig plaats met de 
    Nederlandse Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers dat door KPB-ISA wordt
    georganiseerd. De editie van 2020 is verplaats naar mei 2021, meer
    informatie op www.boominfodag.nl.


Scholing Boomspecialisten


1. Certificering ETW
    VHG is als de Nederlandse vertegenwoordiger van de EAC (Eurepean Arboricultural
    Council) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het examen European Tree Worker
    (ETW) in Nederland. Op basis van de reglementen van de EAC is in samenwerking met
    VHG, de ETW Vaststellingscommissie en de exameninstellingen IPC Groene Ruimte en
    Praktijkcentrum Bomen het Examendocument European Tree Worker opgesteld. Op
    basis van dit document worden alle examens in Nederland afgenomen. Als een
    deelnemer slaagt, ontvangt hij/zij vanuit de EAC het ETW-certificaat en zal hij/zij worden
    toegevoegd aan het Europese register. Een ETW-certificaat is drie jaar geldig en zal
    daarna opnieuw aangevraagd moeten worden (hercertificering). Daarvoor is het
    noodzakelijk om aantoonbaar de vakkennis bij te houden. Zie hieronder bij
    hercertificering ETW.

    Hercertificering ETW
    Sinds 1 januari 2013 is de hercertificeringseis voor ETW-ers ingevoerd. Om de
    certificering te kunnen blijven voeren moet een ETW-er, punten halen volgens een
    vastgestelde systematiek (totaal 30 punten in drie jaar waarvan minimaal vier voor
    ziekten en plagen en minimaal zes voor veiligheid bij werken aan bomen).

    Veel ETW-ers dreigen hun certificaat te verliezen, omdat ze na drie jaar onvoldoende
    punten hebben. Wanneer er binnen drie jaar niet voldoende punten zijn gehaald, wordt
    de ETW’er uit het register gehaald en wordt het certificaat inactief. Vervolgens krijgt de
    ETW-er één jaar extra tijd om alsnog de 30 punten te behalen. Dit éénmalige pardon is
    geen reden om achterover te leunen want voor de volgende cyclus van drie jaar moeten
    weer 30 punten worden gescoord. Daarvoor heeft de ETW-er dan nog maar twee jaar
    de tijd. Lukt het niet om in de gestelde periode voldoende punten te halen dan wordt
    de ETW-er definitief uit het systeem gehaald en moet opnieuw examen worden gedaan.
    Belangrijk is dat u voor uzelf en/of uw medewerkers op www.MijnETW.nl nagaat of u
    voldoende punten heeft en zonodig maatregelen neemt.

2. Certificering ETT
    VHG is als de Nederlandse vertegenwoordiger van de EAC (Eurepean Arboricultural
    Council) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het examen European Tree Technician
    (ETT) in Nederland. Analoog aan de opzet bij ETW wordt er op dit moment ook voor
    ETT een Nederlands Examendocument ontwikkeld.
 
3. HBO-leergang Bomen en Stedelijke omgeving
    In samenwerking met Branchevereniging VHG heeft Hogeschool Van Hall Larenstein
    een HBO-leergang Bomen en Stedelijke omgeving ontwikkeld, waarbij specifieke
    bomenkennis wordt opgehaald naar de context van de stedelijke omgeving. Effectief
    leren communiceren naar verschillende doelgroepen, zowel schriftelijk, mondeling als
    non-verbaal vormt een belangrijk aandachtsgebied. Deze leergang bestaat uit
    hoorcolleges, toetsen en het uitvoeren van opdrachten en casussen, verzorgd door
    vakdocenten en specialisten uit het werkveld.

    Het bijzondere aan deze HBO-Leergang is dat deze ook is opengesteld voor werkenden
    die hun kennis willen verdiepen. Op 4 maart 2021 gaat de leergang weer van start. Meer
    informatie volgt.

Projecten Boomspecialisten


1. Research Fellow Urban Forestry
    Bomen vormen de basis van de groene infrastuctuur in stedelijk gebied. Onderzoek ten
    behoeve van het plannen, ontwerpen, planten en beheren van bomen is cruciaal voor
    de toekomts van bomen in de stad. Op initiatief van VHG is eind 2018 op de TU-Delft
    de Research Fellow Urban Forestry gestart. René van der Velde werkt als de research
    fellow met studenten aan drie grote onderzoeksprojecten. 
              a. Atlas of the Urban Forest, Dutch Lowland Cities
              b. Tree Architecture and Urban Microclimate
              c. Research Agenda, Urban Forestry NL 2020-2030

 
Inmiddels zijn ook de eerste 4 studenten afgestudeerd. Zij hebben afgelopen zomer (2020) hun afstudeeronderzoeken en -ontwerpen gepresenteerd. Daar zitten interessante casussen tussen. U kunt ze online teruglezen via onderstaande links:

Machteld Zinsmeister: Restorative Urban Forest: Designing a forest park forr Amsterdam Sloterdijk that contributes to reducing mental stress
Roberto Wijntje SantamaríaThe future of interurban forest structures?! A proposal for a new critical approach towards the design of drought adaptive interurban forest structures
Emma KannekensUrban Forest Movement(s): Movement as design method for experiencing nature and its beneficial effects in the city of Den Haag
Noe LiuGreen Bond Amsterdam-Noord: Re-organize urban forest for future garden city

 Zie voor meer informatie over de ondezoeksprojecten op www.urbanforestry.nl.

2. European Tree Pruning Standaard
    Onder auspiciën van het EAC is een Europese projectgroep, de Erasmus-projectgroep,
    bezig om Europese standaarden voor boomverzorging op te stellen. De eerste
    standaard is de ´European Tree Pruning Standard´. Het eindconcept hiervan ligt nu ter|
    visie. Henk van Scherpenzeel is vanuit Nederland namens de VHG Platform
    Boomspecialisten bij de totstandkoming betrokken geweest. De ‘European Pruning
    Standard’ beschrijft de consensus tussen de partnerlanden van de EAC over de praktijk
    van het snoeien in alle levensfasen van bomen. Deze standaard is ontwikkeld voor het
    reguliere boomonderhoud zoals begeleidingsnoei en onderhoudsnoei. In specifieke
    gevallen kan van de standaard afgeweken worden maar dan enkel na zorgvuldige
    overwegen en grondig gemotiveerd. De publieke inzage loopt tot 15 december.
    Hier vindt u het eindconcept van de European Tree Pruning Standard. Reacties kunt u
    mailen naar Henk van Scherpenzeel, h.vanscherpenzeel@boomtotaalzorg.nl

3. Effectief Groen voor een Klimaatadaptieve Stad
    In dit project werkt Branchevereniging VHG samen met Wageningen University &
    Research samen met 12 partners aan mogelijkheden om steden beter bestand te
    maken tegen de gevolgen van klimaatverandering via de gerichte inzet van openbaar
    groen. Het doel is het opstellen van richtlijnen en voorbeelden voor vormen van groen
    die bijdragen aan een efficiënte en effectieve aanpak van de gevolgen van
    klimaatverandering in het stedelijk gebied. Klik hier voor meer informatie.
 
4. Doorlopende Leerlijn Boomspecialisten
    De afgelopen jaren zijn er naast de Europees erkende certificaten (zie hierboven)
    diverse andere certificaten en opleidingen ontwikkeld. Deze opleidingen zijn vaak
    ontwikkeld door een individuele opleidingsinstelling, hebben geen nationale of Europese
    borging en onduidelijk is in hoeverre ze draagvlak hebben bij opdrachtnemers en
    opdrachtgevers in de sector. Het is steeds meer onduidelijk welke opleidingen er in de
    sector zijn, welke  sectoraal geborgd zijn en welke niet en wat de toegevoegde waarde
    is van de desbetreffende opleiding. Het platform Boomspecialisten van VHG vindt dit
    onwenselijk en wil namens de sector duidelijkheid brengen en wil samen met
    opdrachtgevers en het opleidingenveld komen tot een overzichtelijk stelsel van
    kwalitatief goede opleidingen voor de sector die aansluiten bij de vraag in de sector.
    De verwachting is dat eind 2020 dit overzicht opgeleverd wordt.

5. MBO opleiding  Boomverzorging
    Platform Boomspecialisten ontwikkelt in samenwerking met de MBO onderwijs (Helicon)
    het kwalificatiedossier boomverzorging voor een opleiding op MBO niveau 3. Naar
    verwachting zal vanaf 2021 de opleiding starten.

6. Nationaal Platform Bomen
    De relatief kleine bomen branche (Urban Forestry) kenmerkt zich door de veelheid aan
    initiatieven als het gaat om kennisuitwisseling, kennisontwikkeling, competities,
    certificering en belangenbehartiging. Er zijn veel organisaties actief in de branche. Denk
    bijvoorbeeld aan: VHG Platform Boomspecialisten, KPB-ISA, NVTB, Cumela, ISB,
    Stadswerk, LTO, OOGSt-fonds, Bomenstichting, Stichting Boomfeestdag, Stichting
    Wereldboom, EAC, NWST, Norminstituut Bomen, Groenkeur, PCB, IPC Groene ruimte,
    TU-Delft, WUR, HVHL, HAS Den Bosch, etc. VHG Platform Boomspecialisten is een
    initiatief gestart om activiteiten in de branche meer met elkaar verbinden met als doel
    meer daadkracht, regie en efficiency te organiseren in de branche. Een Nationaal
    Platform Bomen.

7. i-Tree
    VHG Platform Boomspecialisten is de afgelopen jaren betrokken geweest bij het
    softwareprogramma i-Tree om dit geschikt te maken voor de Nederlandse situatie.
    Zie hiervoor:
    https://www.vhg.org/domeinen/openbaar- groen/projecten/softwareprogramma-i-tree

    Op dit moment werkt het platform samen met een consortium van AMS, Stadswerk,
    TU-Delft, een aantal gemeenten, boomadviesbureaus en boomkwekers aan een
    aanvraag voor onderzoek naar de het verkoelende effect van bomen in relatie tot de
    boomstructuur, groeicurve en de groeiplaats. Het onderzoek staat gepland voor 2021.

8. Eikenprocessierups (EPR)
    In toenemende mate wordt in Nederland overlast van de eikenprocessierups ervaren.
    Vanuit de ministeries LNV, VWS en I&W is in 2020 een Kennisplatform Processierups
    opgericht om activiteiten rondom deze problematiek te coördineren. VHG neemt
    deel aan het kennisplatform en is onder andere trekker van de werkgroep
    Afvalprotocol EPR. Actuele informatie over de EPR is terug te vinden op
    www.processierups.nu. Rechtreeks naar de
    ‘Leidraad voor beheersing eikenprocessierups’ en het ‘Afvalprotocol EPR 2020’.

9. OOGSt-Fonds
    Stichting Fonds Ontwikkeling Groen in de Stad (OOGSt-fonds) is eind 2019 officieel
    opgericht. De stichting heeft tot doel 'het bevorderen van onderzoek naar bomen/groen
    in gemeenten, om te komen tot innovatief goed functionerend en goed presterend groen
    teneinde de leefomgeving gezonder, leefbaarder en beter bestand te maken tegen
    klimaatverandering en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
    bevorderlijk kan zijn.' VHG is vertegenwoordigd in het bestuur en in de programma-
    adviescommissie van het OOGSt-fonds.

10. Boomproject van het Jaar
      In 2016, 2017 en 2018 heeft de verkiezing van het Boomproject van Jaar
      plaatsgevonden. De winnaars.

Kennis / Publicaties
Onderstaand een overzicht van kennisbronnen en publicaties over boomspecialistische onderwerpen waarbij het Platform Boomspecialisten is betrokken.
1. De Baten van Bomen, Resultaten van i-Tree Eco in Nederland
2. i-Tree, Wat is een boom waard?
3. Bouwen met Bomen
4. Protocol Essentaksterkte
5. EMVI-criteria, leidraad voor boombestekken
6. Ecosysteemdiensten Bomen

 

 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten