VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

02a87c96-ec4f-49f6-bb59-aa801b0450a0

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Voortzetting dienstverband na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

ma 05 dec 2022

​De AOW-leeftijd stijgt in 2023 met drie maanden naar 66 jaar en 10 maanden. De huidige arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om werknemers ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te behouden. Artikel 10 lid 1 sub b van de cao bepaalt echter dat het dienstverband eindigt op de dag dat een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hoe kun je hiermee omgaan en wat zijn belangrijke aandachtspunten bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? 

Nieuwe arbeidsovereenkomst
Het dienstverband van werknemers eindigt in principe conform de cao de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Uit artikel 10 lid 11 van de cao volgt echter dat werkgever en werknemer na het door de werknemer bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd overeen kunnen komen een nieuwe arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Op de nieuwe arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • De overeenkomst met deze werknemer betreft altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de overeenkomst korter duurt.
  • Er geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Binnen een periode van 48 maanden kunnen maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan zes maanden. Na zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan zes maanden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • De overige arbeidsvoorwaarden in de cao, waaronder de bij de functie behorende beloning, zijn op deze werknemer van toepassing.
  • Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet de werkgever toestemming vragen bij het UWV voor de opzegging van die overeenkomst.
Deze bepalingen zijn opgenomen in de cao voor het Hoveniersbedrijf.

Aanpassing arbeidsduur

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat hij of zij werkt. Een werkgever hoeft niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek omdat de AOW-leeftijd is bereikt. Dit is dan ook een afwijking van het reguliere arbeidsrecht dat tot aan de AOW-leeftijd geldt.

Loonbelasting, premies, uitkering en transitievergoeding

De werkgever houdt loonbelasting in als een werknemer ervoor kiest om na de AOW-leeftijd door te werken. De werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). De werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt is dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dit wijkt overigens niet af van een AOW-gerechtigde die niet meer werkt. Ook die kan geen beroep meer doen op WW of WIA.

De werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en na dit moment ziek wordt kan nog wel recht hebben op een ziektewetuitkering (ziekengeld) van dertien weken, ook al betaalt de werkgever hiervoor geen premie meer. UWV verhaalt deze kosten van de uitkering op de werkgever.

Wanneer het dienstverband van de werknemer eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd is de werkgever géén transitievergoeding verschuldigd. Dit volgt uit artikel 7:673 lid 7 sub b BW. 

Gevolgen AOW-uitkering

Op het moment dat een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maar nog niet stopt met werken, zijn er geen gevolgen voor de AOW. De hoogte van de AOW verandert ook niet op het moment dat de werknemer blijft werken. Op de AOW is dus geen kortginssystematiek van toepassing zoals bij bijvoorbeeld WIA, WW en Ziektewet.

Ontslagbescherming 
Wanneer een dienstverband is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geldt er een opzegtermijn van één maand (artikel 10 lid 11 onder b van de cao). Let op: dit is een afwijking van de wet. Die bepaalt in artikel 7:669 lid 4 BW dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt op ieder moment kan opzeggen. Voor de opzegging is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Samenvatting
In beginsel eindigt de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-rechtigde leeftijd. Het is werknemer en werkgever toegestaan met elkaar een nieuw dienstverband aan te gaan, maar dit is geen wettelijke verplichting. 

Als werknemer en werkgever besluiten om opnieuw een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan, dan is deze aan specifieke regels gebonden. 

Voordelen voor de werkgever zijn – buiten het voordeel dat het een bekende, ervaren werknemer betreft – dat er geen sociale premies meer betaald hoeven te worden en dat er geen risico is op langdurige loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit wordt al gedekt door het UWV waarbij de werknemer in kwestie maximaal dertien weken ziektewet ontvangt. Ook de re-integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever zijn sterk beperkt, namelijk tot passend werk binnen het eigen bedrijf. Tenslotte is de ontslagbescherming een stuk beperkter dan voorheen.

Al met al voldoende mogelijkheden voor werknemers om ook na de AOW-gerechtigde leeftijd aan de slag te blijven. Voor werkgevers is het een mooie manier om langer van de diensten van ervaren werknemers gebruik te maken.

Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief