VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

f8e930fe-5ca8-4f2f-b464-d00be1dc4f98

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Wat betekent betere bescherming bij overheidsopdrachten voor u als ondernemer?

do 25 feb 2021

Enige tijd geleden hebben we u als lid van VHG gevraagd welke knelpunten u tegenkomt bij aanbestedingen. De input die u heeft geleverd gaat bijdragen aan een betere bescherming bij overheidsopdrachten. VHG is net als MKB-Nederland en VNO-NCW tevreden over de stappen van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) daarvoor. Wat betekent het voor u?

Het gaat bij de opdrachten om zo'n 70 miljard euro per jaar. Veel ondernemers ervaren knelpunten bij aanbestedingen, zoals onredelijke inschrijvingseisen en verkeerde of onduidelijke procedures. Aanscherping van de Aanbestedingswet moet ervoor zorgen dat ondernemers bij procedures beter hun recht kunnen halen, wanneer deze verkeerd zijn vormgegeven of leiden tot de verkeerde selectie of gunning.

Verplicht klachtenloket bij overheidsopdrachten
Alle aanbestedende diensten worden straks verplicht om een klachtenloket voor aanbestedingen te hebben, dat aan minimumeisen voldoet. Als stok achter de deur kan een onafhankelijke Commissie van Aanbestedingsexperts adviezen geven over klachten van ondernemers. De aanbestedende dienst is bij klachten over het ontwerp van de aanbesteding verplicht om de procedure 14 dagen op te schorten. Voor het advies zal gelden 'pas toe of leg uit'. Voor selectie- of gunningsbeslissingen komt er een pilot waarbij onafhankelijke experts een rol krijgen bij de klachtenloketten; ook zal de motiveringsplicht bij deze beslissingen worden aangescherpt.

Betere procedure bij rechter
Ondernemers die klachten bij de rechter leggen over een aanbesteding, worden nu nog vaak verweten dat ze te laat zijn. Hierdoor worden de bezwaren niet meer inhoudelijk behandeld. Daar komt nu meer ruimte voor door aanpassing van de Gids Proportionaliteit. Daarnaast zal met het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gekeken naar het verbeteren van de procedure. Bijvoorbeeld door het invoeren van een financiële prikkel, waarbij de aanbestedende dienst opdraait voor de proceskosten, en verplichtingen om tijdig informatie te delen. MKB-Nederland en VNO-NCW  gaan graag het gesprek aan om ook hier tot concrete verbeterstappen te komen. Tot slot worden ook de gronden voor vernietiging van een gesloten overeenkomst uitgebreid.

Monitoring en evaluatie
De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, MKB Nederland, VNO-NCW, diverse aanbestedende diensten en de meest betrokken brancheorganisaties waaronder VHG. Ook is afgesproken dat aanbestedende diensten de afhandeling van klachten moeten gaan monitoren en hierover rapporteren. Ook zal de effectiviteit van de genomen maatregelen bezien worden in een evaluatie, twee jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Bron: MKB Nederland

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org