VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

504b20f8-4a88-4a79-9b92-99f773a430ce

Wat is PFAS

Wat is PFAS? PFAS is een stofgroep die bestaat uit meer dan 6000 stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen). Het zijn door de mens gemaakte, niet-afbreekbare fluorhoudende stoffen. PFAS worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Wereldwijd liggen deze stoffen momenteel onder een vergrootglas. In Nederland gaat het vooral over de stoffen PFOS, PFOA en GenX. Het zijn zogenoemde (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze mobiel en nauwelijks tot niet afbreekbaar zijn.

​PFAS in de bodem
Door het verspreide gebruik van PFAS worden deze stoffen op veel plekken in Nederland en Europa in de bodem aangetroffen. Dus niet alleen bij de bronnen. In overleg en samenwerking met decentrale overheden en RIVM wil de staatssecretaris inventariseren waar PFAS wordt aangetroffen in Nederland, hoeveel dat is en of daar risico’s aan verbonden zijn.

Waarom een tijdelijk handelingskader?
Doordat beleid ontbrak voor hergebruik van PFAS-houdende grond is de uitvoering van diverse projecten in de afgelopen maanden gestaakt of uitgesteld. Dit vooral om nieuwe gevallen van bodemverontreiniging  te voorkomen.

Om een einde aan deze situatie te maken en een verder stijging van stagnatiekosten te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ondanks een gedecentraliseerd bodembeleid, de regie genomen in de aanpak van ZZS. In overleg met het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) is een tijdelijk handelingskader opgesteld waarin toepassingsnormen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie zijn vastgelegd.

Wat staat er in het tijdelijk handelingskader?
Het handelingskader bevat voorlopige toepassingsnormen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. PFAS geldt nu niet langer als niet-genormeerde stof. Dit betekent dat bij het toepassen van grond en baggerspecie de toepassingsnormen voor PFAS moeten worden gehanteerd. Voor veel projecten houdt dit in dat per direct PFAS-metingen moeten worden meegenomen.

Het handelingskader PFAS beschrijft ook mogelijkheden voor het opslaan, reinigen en storten van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Omdat verschillende grondbanken en erkende verwerkers van grond en baggerspecie vooralsnog geen PFAS-houdende grond kunnen innemen op basis van beschikbare vergunningen, heeft het Rijk deze inrichtingen en betrokken (lokale) overheden verzocht de betreffende vergunningen daarop aan te passen.

Het volledige tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond dat de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 8 juli jongstleden naar de Tweede Kamer heeft verzonden, vindt u op de VHG-website.

Wat betekent het handelingskader voor de bedrijven in de groene sector?
Alle partijen grond – ook kleine – moeten worden geanalyseerd op PFAS voordat deze grond elders wordt hergebruikt of afgevoerd naar een erkende verwerker of grondbank.

  • Zonder analyserapport nemen meerdere erkende afvalverwerkers en grondbanken geen grond en
         baggerspecie in of zij kunnen dat niet doen omdat hun vergunning dat niet toelaat.
  • Bedrijven dienen rekening te houden met de benodigde tijd voor het analyseren van grond en
         baggerspecie. Uit signalen in de markt blijkt dat vanwege de toename van het aantal uit te voeren
         analyse de doorlooptijd van dergelijke analyses varieert van 6 tot 8 weken.
  • Bedrijven dienen rekening te houden met hogere stortkosten door andere uitgangspunten.
  • Bedrijven dienen rekening tot houden met hogere kosten voor bodemonderzoek.


Wat te doen?
• Informeer uw opdrachtgever over het feit dat het Tijdelijk handelingskader hergebruik
  PFAS-houdende grond van kracht is en dat dit mogelijk gevolgen heeft het uitvoeren van
  werkzaamheden, de planning en mogelijke bijkomende (onderzoeks)kosten.
• Ga in overleg met het bevoegd gezag van de locatie waar u de grond gaat toepassen
  met de vraag hoe zij omgaan met het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-
  houdende grond en maak afspraken over meldingen en onderzoeksplicht.

Wat doet Koninklijke VHG?
VHG zal de ontwikkelingen om in 2020 te komen tot een definitief handelingskader in afstemming met andere belanghebbenden in de keten nauwlettend volgen. Ook zal VHG zich inspannen om antwoorden te krijgen op vragen vanuit het werkveld die met behulp van het tijdelijke handelingskader vooralsnog niet (volledig) beantwoord kunnen worden.

Informeren opdrachtgevers (voorbeeldbrieven)
Voor het informeren van u en uw opdrachtgevers heeft de VHG Ondernemershelpdesk voor u 2 brieven opgesteld. Deze brieven  kunt u tezamen gebruiken om uw opdrachtgevers tijdig te informeren over de gevolgen van het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond. Beide brieven zijn hiernaast beschikbaar gesteld.

Meer informatie en/of melden van knelpunten
Als u vragen heeft of knelpunten ervaart bij het naleven van het Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond vernemen de adviseurs van de VHG Ondernemershelpdesk dat graag. Zij zijn bereikbaar via telefoon 085 - 330 77 00 of ondernemershelpdesk@vhg.org. Uw feedback helpt ons om u zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen.

Op de website https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/ vindt u een overzicht van veel gestelde vragen inclusief antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie -PFAS.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief