VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

d9b821d1-27e0-4835-b1c6-1059f73c632f

Geschillenregeling

Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
-Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de
consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te
bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
-Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,
moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
-De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende
reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege
van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.
-Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen
kennis te nemen.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief