VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

e7819780-d984-4bf4-be2c-d9df7067b40b

Aanbesteden

Naar schatting wordt een derde van de omzet in de groene sector bij overheden behaald en via aanbestedingen vergeven. Koninklijke VHG spant zich in om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.
​Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft gelobbyd om de aanbestedingsregels te verbeteren. Speerpunten in deze lobby waren: gelijke toegang voor het mkb, het tegengaan van onnodige clusteren, een regeling over de inschrijfvergoeding in de Gids Proportionaliteit en meer uniformiteit. De inspanningen hebben geresulteerd in mkb-vriendelijke bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 en tot de Actieagenda Beter Aanbesteden.

Zo is het aanbestedende diensten in beginsel niet meer toegestaan om een omzeteis te hanteren. Als een aanbestedende dienst dat toch wil doen, moet dat worden onderbouwd met zwaarwegende argumenten in de aanbestedingsstukken. Dit maakt dat opdrachten toegankelijker worden voor het mkb. Ook is het niet meer toegestaan om opdrachten (onnodig) te clusteren (samen te voegen).

Het verplicht toepassen door aanbestedende diensten van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW), voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe, zorgt daarnaast voor meer uniforme regelgeving. Andere belangrijke wijzigingen die het gevolg zijn van de Aanbestedingswet, zijn:

Sinds 1 juli 2016 is de herziene aanbestedingswet 2012 van kracht. Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012 zijn:

 • Verplicht toepassen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
 • EMVI is de verzamelnaam voor drie gunningscriteria: 
  • beste prijs-kwaliteitverhouding
  • levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit)
  • laagste prijs
 • Uitgangspunt is toepassing van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.
 • Toepassing van het gunningscriterium levenscycluskosten en laagste prijs dienen in de aanbestedingsstukken gemotiveerd te worden.
 • Er is éém licht regime voor concessies voor werken en diensten.
 • Opdrachten boven de Europese drempelwaarden dienen vanaf 1 juli 2017 verplicht geheel digitaal te verlopen.
 • Bij niet-wezenlijke wijzigingen is het niet noodzakelijk om de aanbestedingsprocedure opnieuw te doorlopen. De niet-wezenlijke wijziging dient in bepaalde gevallen wel gepubliceerd te worden op Tenderned. Bijvoorbeeld in het geval van substantiële noodzakelijke aanvullende werken, leveringen of diensten of onvoorziene omstandigheden waardoor de oorspronkelijke opdracht wijzigt. 
VHG behartigt de belangen van haar leden bij het verbeteren van aanbesteden. Zo is VHG actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Actieagenda Beter Aanbesteden, waarin 23 punten staan voor aanbestedende diensten en bedrijven om aanbestedingstrajecten te verbeteren. VHG heeft onder meer het thema clusteren en de tenderkostenvergoeding uitdrukkelijk op de agenda gezet. Verder blijft VHG uiteraard betrokken bij het vervolg op de actieagenda.

Ook heeft VHG zich ingezet om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren naar aanleiding van het door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingestelde KWINK onderzoek naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken

VHG heeft een communicatieschema laten ontwikkelen om beter in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering bij beeldbestekken. CROW neemt dit schema op in de Handleiding Beeldkwaliteit behorend bij de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte​.

Lid van VHG? Dan kun je kosteloos gebruik maken van ACA GWG bij vragen of bezwaren over lopende aanbestedingen (precontractuele vragen).

De Groene Koers

De Groene Koers is het sectorplatform van de bouw, infra en groenvoorziening, waaruit blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief